Môi trường lao động doanh nghiệp

những tài liệu văn bản pháp luật về quan trắc môi trường cần lao

  • Thông tư 19/2011 của Bộ Y tế về chỉ dẫn quản lí vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.
  • Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 quy định người sử dụng cần lao phải công ty review, kiểm soát một số nhân tố hiểm nguy, độc hại ở nơi khiến cho việc để đề ra những giải pháp khoa học an toàn, vệ sinh cần lao, coi ngó cho công nhân.
  • Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về kiểm định an toàn, đào tạo vệ sinh lao động và quan trắc môi trường.
  • Thông tư 19/2016/TT-BYT quy định nội dung quản lí an toàn vệ sinh lao động. môi trường lao động

5/5 - (1 bình chọn)

Môi trường cần lao tác động tới sức khỏe, an toàn, tinh thần khiến việc và hiệu suất của viên chức.

ping post